Administracions públiques

La Plataforma per la Llengua incideix per tal que les administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat. En aquest sentit, l'organització malda per revisar les normatives i legislacions actuals per tal que reconeguin plenament els drets lingüístics del ciutadà pel que fa al català i s'acompleixin. L'objectiu final d'aquest àmbit és que el català esdevingui llengua oficial d'estat, en la mateixa consideració que la resta de llengües europees de dimensions similars. La tasca per assolir l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea s'inclou també en aquest àmbit, així com un seguiment periòdic del grau d'acompliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries per part de l'Estat espanyol i el reconeixement del caràcter oficial en tot el domini lingüístic.   

Objectius:

 • Incidir perquè les administracions locals, comarcals i autonòmiques facin les actuacions oportunes per normalitzar plenament l'ús de la llengua catalana.
 • Revisar, denunciar i incidir perquè es deroguin les disposicions actuals on l'ús de la llengua catalana no està permès o està restringit.
 • Proposar noves legislacions que garanteixen la plena normalització de la llengua catalana i assegurin els drets lingüístics dels ciutadans.
 • Aconseguir que el català estigui com a mínim en pla d'igualtat amb les altres llengües oficials en els centenars de disposicions que el marginen actualment en la vida quotidiana i en el món socioeconòmic dins del propi domini lingüístic.
 • Avançar en el reconeixement legal del català en el futur Estat català, a l'Estat espanyol i a la Unió Europea, fins assolir-ne la plena oficialitat (llengua oficial d'estat i dels estaments de la Unió Europea).
 • Avaluar el grau d'acompliment de l'Estat espanyol en relació als articles de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries que ha signat i ratificat.
 • Situar la llengua catalana en un pla de normalitat en l'àmbit internacional (tractats, programes d'intercanvi...)
 • Donar a conèixer la situació de la llengua catalana internacionalment i establir acords de collaboració amb altres entitats i organismes.
 • Sensibilitzar als ciutadans sobre els dèficits en el reconeixement legal i polític del català.

Línies de treball

 1. Proposta de modificació de la legislació actual que prohibeix l'ús del català en diversos àmbits, el restringeix o que obliga l'ús exclusiu d'una altra llengua mentre el català n'és optatiu, especialment pel que fa a les obligacions que afecten als ciutadans i a les empreses. Així mateix es proposen noves normatives en l'àmbit lingüístic a les diferents administracions que garanteixin una plena normalització del català i els drets lingüístics dels ciutadans.
 2. Reconeixement estatal ple de la llengua catalana en els diferents estats on es parla. Es treballa perquè el català deixi de patir discriminació en l'àmbit estatal i deixi de ser una excepció mundial en els països de tradició democràtica. S'incideix per abolir l'anomalia espanyola.
 3. Campanyes per a l'oficialitat i el reconeixement ple de la llengua catalana a la Unió Europea.
 4. Seguiment de l'acompliment dels acords de la Unió Europea en relació a la llengua catalana i, si s'escau, tramitació de la denúncia de l'incompliment.
 5. Seguiment dels compromisos adquirits per l'Estat espanyol en el marc de la Carta europea de les llengües i, si s'escau, denunciar-ne els incompliments.
 6. Incidència en el reconeixement del català en altres organismes internacionals, com les Nacions Unides o el Consell d'Europa.
 7. Projecció internacionalment de les activitats i de discurs de la Plataforma per la Llengua amb l'establiment de contactes i col·laboracions amb altres ONG i governs.

Articles

Què hem fet?

Administracions internacionals

 • Campanya per reivindicar l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea i denuncia pública i davant dels estaments polítics de l'anomalia que una llengua parlada per gairebé 10 milions d'europeus no sigui reconeguda per les institucions europees.
 • Elaboració d'un informe sobre discriminacions lingüístiques greus i agressions per part de les administracions públiques de l'Estat espanyol que vulneren els acords recollits en la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries impulsada pel Consell d'Europa.
 • Treball en el si de l'Observatori de la Llengua des de la seva fundació. La Plataforma per la Llengua n'és membre fundador.
 • Campanya per tal d'assegurar que la Comissió Europea, en compliment dels acords presos, respongui en català als ciutadans que s'hi adrecin.
 • Participació a la trobada amb els joves dels casals catalans, i establiment de contactes amb aquestes entitats.
 • Conjuntament amb el CIEMEN, presentació d'un contrainforme al Comitè per a la l'eliminació de la discriminació racial de l'Organització de les Nacions Unides com a resposta a l'informe que hi havia presentat l'estat Espanyol.

Administracions estatals

 • Campanya pel reconeixement oficial de la llengua catalana en les institucions regionals d'arreu del domini lingüístic.
 • Campanya pel reconeixement oficial de la llengua catalana en les institucions estatals i abolició de les discriminacions que pateix la comunitat lingüística catalana.
 • Col·laboració amb les forces polítiques d'arreu del domini lingüístic per incidir en aquests canvis.
 • Divulgació i sensibilització sobre les polítiques lingüístiques discriminatòries dels estats francès i espanyol envers la comunitat lingüística catalana.  
 • Campanyes diverses de modificació de la legislació i de les pràctiques lingüístiques de l'Estat espanyol que discriminen l'ús i presència del català en els diferents àmbits de competència dels governs centrals: empreses públiques i concessions, atenció oral i escrita de funcionaris, policia estatal, ports i aeroports, infraestructures de competència estatal, documents oficials, registres oficials, tràmits administratius, segells, moneda, noms oficials dels ministeris i organismes públics, congrés dels diputats o senat.
 • Denuncia i conscienciació de les imposicions lingüístiques de la llengua castellana i francesa en l'àmbit socioeconòmic (incloses les més de 200 disposicions que imposen únicament el castellà en l'etiquetatge), l'àmbit laboral, l'accés a places públiques, la concessió de llicències als mitjans de comunicació, la projecció internacional i lleis vàries que discriminen el català i en particular en referència a les constitucions espanyola i francesa.
 • Elaboració d'informes on es denuncia la situació de discriminació que pateix la llengua catalana a l'Estat espanyol, com per exemple L'anomalia lingüística espanyola o 500 lleis que imposen el castellà

Administracions autonòmiques

 • Formulació de propostes per fomentar la llengua catalana en l'àmbit legislatiu i institucional durant les diverses eleccions al Parlament de Catalunya.
 • Incidència i intervenció en l'aprovació de la Llei del Cinema i interlocució periòdica amb la Generalitat de Catalunya realitzant propostes per augmentar la projecció de cinema subtitulat i doblat al català.
 • Incidència en l'aprovació de la Llei del Codi de consum de Catalunya i interlocució periòdica amb la Generalitat de Catalunya per aconseguir la normalització del català en l'etiquetatge dels productes i serveis.
 • Formulació de propostes de normalització de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic a la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Catalana del Consum.
 • Realització de propostes de foment de la llengua catalana per a la llei d'acollida i altres propostes en l'àmbit de l'acollida lingüística de la població nouvinguda.
 • Formulació de propostes per fomentar la llengua catalana en l'àmbit legislatiu i institucional a les forces polítiques que concorren al parlament del País Valencià.
 • Elaboració d'un document sobre la Llei de Llengües d'Aragó del 2013 en el qual es denuncia que és contrària a la Constitució espanyola i a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
 • Denúncia pública, a les forces polítiques, al Parlament i al Síndic de Greuges, sobre els diversos incompliments que les administracions autonòmiques fan de les pròpies lleis. Això inclou àmbits com l'excés a la funció pública i a l'ensenyament a les Illes Balears, l'atenció a les persones i als consumidors i a l'ensenyament al País valencià, o la inactivitat i negativa a l'aplicació del Codi de Consum i de la Llei de política lingüística per part de la Generalitat de Catalunya en àmbits com les instruccions i etiquetatge de productes o la disponibilitat lingüística.
 • Denúncia i seguiment dels compromisos assolits pels diversos departaments, organismes i Parlament de Catalunya de mocions i d'aplicació de la llei, especialment per al consum responsable propi de productes pel que fa a la llengua.

Administracions locals

 • Realització d'una campanya de mocions perquè els municipis consumeixin productes i serveis etiquetats en llengua catalana.
 • Impuls de la publicitat en català en els espais publicitaris de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres municipis catalans.
 • Elaboració d'un catàleg de serveis lingüístics i foment del català adreçat als ajuntaments d'arreu del domini lingüístic.
 • Elaboració de propostes per al foment de la llengua des de l'àmbit municipal.