Drets lingüístics i administracions públiques

La Plataforma per la Llengua incideix per tal que les administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat. En aquest sentit, l'organització malda per revisar les normatives i legislacions actuals per tal que reconeguin plenament els drets lingüístics del ciutadà pel que fa al català i s'acompleixin. L'objectiu final d'aquest àmbit és que, més enllà d'Andorra, on ja té ple reconeixement, el català esdevingui llengua oficial d'estat per a la resta del territori, en la mateixa consideració que totes les llengües europees de dimensions similars. Si aquesta consideració només es pot atènyer en una part del territori, també es maldarà perquè hi hagi un reconeixement clar en tot el domini lingüístic.   

Línies de treball

Atenció de queixes i consultes

Objectiu: Atendre els ciutadans que tinguin queixes i consultes respecte de la seva relació amb les administracions públiques. Donar-los suport, informar-los dels seus drets i assessorar-los sobre com orientar la seva acció a millorar l'estat dels drets lingüístics. Donar suport específic en els casos de discriminacions lingüístiques greus a les administracions, especialment en la vulneració dels drets reconeguts a la Llei.

Reconeixement oficial

Objectiu: Assolir el reconeixement estatal ple de la llengua catalana en els diferents estats on es parla. Aconseguir que els drets dels parlants de català siguin els que tenen els parlants d'altres llengües europees de mida similar dins els dominis lingüístics respectius. Denunciar la discriminació en el reconeixement l'àmbit estatal. Desenvolupar propostes de models lingüístics per a un futur estat català independent.

Administracions públiques

Objectiu: Incidir perquè les administracions locals, comarcals i autonòmiques facin les actuacions oportunes per normalitzar plenament l'ús de la llengua catalana. Sensibilitzar els ciutadans sobre els dèficits en el reconeixement legal i polític del català. Difondre els casos de discriminacions lingüístiques greus a les administracions entre la ciutadania i els organismes públics i internacionals.

Drets lingüístics

Objectiu: Revisar, denunciar i incidir perquè es deroguin les disposicions actuals que no permeten l'ús de la llengua catalana o que el restringeixen. Proposar noves legislacions que garanteixin la plena normalització de la llengua catalana i assegurin els drets lingüístics dels ciutadans i l'ús del català per part de les empreses. Fer seguiment dels atacs polítics i legals contra la llengua catalana o d'imposició lingüística d'altres llengües que impossibiliten o dificulten l'exercici dels drets lingüístics i la capacitat de viure plenament en català.

Toponímia

Objectiu: Normalització dels noms de lloc amb alta presència visual en el nostre país i dels casos en què, en lloc d'emprar-se la toponímia pròpia en llengua catalana, es fan servir versions traduïdes en d'altres llengües (especialment l'espanyol, el francès i l'italià).

Consulta les memòries d'activitats anuals