Autorització de cessió de drets d'imatge

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, la persona voluntària autoritza a l'entitat Plataforma per la Llengua a publicar la seva imatge de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s'exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de l'entitat.

La persona voluntària consent de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica. En cap cas la Plataforma per la Llengua no cedirà les dades personals de la persona voluntària i les seves imatges a tercers sense el seu consentiment.

D'acord amb la normativa vigent, la persona voluntària ha estat informada que té dret de revocar la seva autorització a la reproducció o publicació de la seva imatge en qualsevol moment.

En cas de ser menor d'edat, caldrà una autorització expressa del seu tutor o tutora mitjançant un document per escrit.

Torna al formulari per fer-te'n voluntari.