Queixes i denúncies

Us mostrem a tall d'exemple algunes situacions que el consumidor pot denunciar en l'àmbit territorial de Catalunya, atès que s'incompleix la normativa vigent.

"Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques" Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006.

Properament, afegirem informació sobre la legislació dels drets lingüístics al País Valencià i les Illes Balears i com es poden denunciar situacions de vulneració d'aquests drets en aquests territoris.


Justícia

Puc fer les vistes en català?

Evidentment que sí, tots els ciutadans tenen dret a utilitzar el català tant en les manifestacions orals com en les escrites, de conformitat amb l’article 231 de Llei orgànica del poder judicial i l’article 142 de la Llei  d’enjudiciament civil, i no se’ls pot exigir cap mena de traducció. Si alguna de les parts que hi intervé té dificultats de comprensió, el jutge pot habilitar com a intèrpret un funcionari de l’oficina judicial o qualsevol persona coneixedora de la llengua. En cap cas, doncs, el ciutadà no pot ser forçat a canviar de llengua.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

 • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
 • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística
 • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
 • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
 • el Síndic de Greuges

Un jutge pot demanar-me que tradueixi al castellà la demanda i els documents adjunts?

No. Les actuacions en llengua pròpia són vàlides, de conformitat amb l’article 6 i 32 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 231 de la Llei orgànica del poder judicial, l’article 13 de la Llei de política lingüística de Catalunya i l’article 9 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Si, malgrat això, es dóna aquest cas, s’ha de denunciar l’òrgan per incompliment de la normativa vigent.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

 • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
 • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística
 • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
 • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
 • el Síndic de Greuges

Em puc adreçar oralment en català al jutge o a la resta de personal judicial o fer una declaració en aquesta llengua al jutjat?

Sí. El personal al servei de l’Administració de justícia té l’obligació d’atendre el ciutadà si aquest s’hi adreça en català. A més, la persona que es relaciona amb l’Administració de justícia pot fer en català qualsevol tipus de declaració. Si alguna de les parts que hi intervé té dificultats de comprensió, el jutge pot demanar l’assistència d’un intèrpret. En cap cas, però, el ciutadà no pot ser forçat a canviar de llengua. Així mateix, el ciutadà pot demanar que la còpia que li lliurin de la declaració sigui en català.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

 • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
 • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística
 • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
 • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
 • el Síndic de Greuges

Puc presentar qualsevol escrit en català en una oficina judicial de Catalunya?

Sí. D’acord amb l’Estatut, la Llei de política lingüística i la Llei orgànica del poder judicial, els ciutadans es poden adreçar a jutjats i tribunals en qualsevol de les llengües oficials del territori. A Catalunya, qualsevol persona pot presentar els documents en català en una oficina judicial sense que en calgui la traducció i que això impliqui retards en la tramitació.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

 • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
 • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística 
 • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
 • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
 • el Síndic de Greuges

Puc sol·licitar al jutjat que el procediment es tramiti en català?

Sí. El ciutadà que és part en un procés pot sol·licitar que el procediment es tramiti en català i té dret a rebre-hi les notificacions, les citacions, els requeriments i les altres comunicacions, sense retard per raó de la llengua emprada. Així mateix, d’acord amb la Llei de política lingüística i la Llei orgànica del poder judicial, totes les actuacions judicials fetes en català són plenament vàlides i eficaces. La part interessada també pot demanar el testimoniatge de les sentències i les interlocutòries en català.

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

 • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
 • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística 
 • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
 • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
 • el Síndic de Greuges

En un procediment judicial, una de les parts, o lletrats, em pot exigir que m’expressi oralment o per escrit en espanyol, al·legant problemes de comprensió del català?

No. Les actuacions judicials, tant orals com escrites, són vàlides en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de traducció (art. 33.2 EAC, art. 13.2 de la Llei de política lingüística i 231.4 de la Llei orgànica del poder judicial). Els ciutadans tenen dret a rebre en la llengua oficial que hagin triat les testimoniances de les sentències i els actes resolutoris que els afecten, sense retards per raó de llengua (art. 13.3 Llei de política lingüística). Correspon a l'Administració de justícia de buscar una persona que es faci càrrec de la interpretació si alguna part al·lega dificultats de comprensió del català (art. 231.5 de la Llei orgànica del poder judicial).

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

 • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
 • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística 
 • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
 • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
 • el Síndic de Greuges