Documents notarials

La Plataforma per la Llengua ofereix diferents models de textos notarials en català per tal que tan notaries com persones a títol individual els puguin descarregar i utilitzar-los com a model. La nostra voluntat és estimular, facilitar i normalitzar l'ús de documents en català i facilitar el que per llei les notaries del principat de Catalunya estan obligades a fer.

Probablement tothom, en un moment o altre de la nostra vida, té necessitat de documents notarials. Per a la seva significació, simbologia i valor tenen una permanència i validesa en el temps que pocs documents tenen. El valor jurídic d'aquests tipus de documents fa que la llengua en què estan escrits tingui prestigi. El seu ús en aquests documents reflecteix la utilitat i validesa social i legal de la llengua. El procés de normalització de la llengua catalana s'ha desenvolupat positivament en molts àmbits, però malgrat els avenços aconseguits encara avui es difícil obtenir documents notarials en català.

Aquests models formen part del conjunt de documents notarials bàsics en català, facilitats a la Plataforma per la Llengua pels seus autors, el notari de Girona Joan Bernà i Xirgo i l'advocadessa de Lleida Antònia Forrellad i Bracons, els quals treballen conjuntament, de fa temps i continuadament, en l'elaboració de formularis de documents notarials en català, alguns de caràcter bàsic i altres de caràcter més complex (amb notes jurídiques i lingüístiques), tots en tràmit de publicació per diverses vies editorials

Cal recordar que tot ciutadà té el dret de demanar i obtenir els documents notarials que precisi en català. És un dret social, el català és la llengua pròpia del país, i també legal: al principat, la llei de política lingüística 1/1998 estableix clarament que:

Article 14. Els documents públics

  • Són vàlids el documents públics atorgats en quasevol de les dues llengües oficials.
  • Els documents públics s'han de redactar en la llengua oficial que escullin l'atorgant, o, si n'hi ha més d'un, en la llengua que acordin. Si no hi ha acord pel que fa a la llengua, l'escriptura o el document s'han de redactar en totes dues llengües oficials.
  • Abans de redactar el document, s'ha de preguntar explícitament als atorgants quina llengua escullen; en cap cas la tria de l'una o de l'altra no ha de comportar retard en la redacció i l'autorització del document. Si no s'escull expressament la llengua, el document es redacta en català.
  • Els fedetaris públics han de lliurar en castellà o en català, segons que ho sol·liciti la persona interessada, les còpies i les testimoniances, i han de traduir , quan calgui, els respectius documents i matrius, sota llur responsabilitat. En la nota de la matriu i al peu de la còpia ha de constar el fet de la traducció, però no cal protocol·litzar-la.
  • Els despatxos dels fedataris públics han d'estar en condicions d'atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials i han de comptar amb personal que en tingui un coneixement adequat i suficient per a exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Amb aquesta secció, la Plataforma per la Llengua vol contribuir de manera activa en la normalització de la llengua en l'àmbit dels documents notarials, i fer que viure plenament en català pugui ser una realitat.

S'han recollit diferents models de textos notarials en català per tal que tan notaries com persones a títol individual els puguin descarregar i utilitzar-los com a model. Progressivament s'aniran afegint nous documents. La nostra voluntat és estimular, facilitar i normalitzar l'ús de documents en català i facilitar el que per llei les notaries del principat de Catalunya estan obligades a fer.

No hi ha cap motiu ni explicació perquè les notaries no ofereixin amb la mateixa qualitat i rigor, o sovint senzillament deneguin, el dret de tenir documents notarials en català. Des de la Plataforma per la Llengua entenem que partint d'iniciatives com la que iniciem correspondrà a les notaries de tenir un paper actiu en garantir el dret dels ciutadans.

Llistat de documents notarials en català

Actes

Poders

Testaments

Obres noves

Compravendes

Herències

Testimonis

Préstecs i deutes personals

Capítols matrimonials

Dissolucions de comunitats