Estudis e publicacions ← d’Autras intradas

- Drets lingüístics i administracions públiques - Informes i Documents

Presència de les llengües pròpies en webs oficials de països multilingües. (Febrer 2010)

Aquest informe analitza la prese?ncia de les llengu?es pro?pies d'alguns pai?sos multilingu?es en els webs oficials d'alguns organismes pu?blics representatius. La intencio? de l'informe e?s observar quin tractament es fa a les diferents llengu?es pro?pies de cadascun dels pai?sos analitzats, per part dels organismes en qu?estio?, partint d'uns criteris de representativitat de cada llengua pro?pia en funcio? del nombre de parlants o percentatge sobre la poblacio? de cada pai?s o territori analitzat (Repu?blica, Federacio?, Confederacio? o Regne).