Empresa i consum

L'objectiu dins d'aquest àmbit és aconseguir la plena normalització del català en el món socioeconòmic. Incideix especialment en les relacions de consum com la imatge externa i els serveis que ofereixen les empreses als usuaris i als consumidors. S'actua, de manera preferent, en l'atenció oral i escrita, la publicitat, els catàlegs i els fullets de distribució, l'etiquetatge, les instruccions i els manuals de productes i serveis, la retolació i la cartelleria, la megafonia, els webs, els productes tecnològics, aplicacions, telèfons intel·ligents, els contractes i altres documents semblants, les llistes de preus en bars i establiments de restauració i el paisatge lingüístic davant del client. També s'incideix perquè les empreses adoptin una RSE (responsabilitat social empresarial) que tingui en compte la diversitat lingüística del territori on operen i, per tant, incloguin el català en totes les seves funcions i processos.

Línies de treball

Atenció a empreses i consumidors

Objectiu: Atendre els consumidors que tinguin queixes i consultes en les seves relacions amb les empreses. Donar-los suport, informar-los del drets lingüístics que tenen i assessorar-los sobre com orientar la seva acció per fer-los valdre.

Oferta lingüística en català

Objectiu: Equiparar la presència del català en l'àmbit socioeconòmic al de la resta de llengües comparables amb un pes similar econòmicament. Sensibilitzar els consumidors del potencial demogràfic i econòmic de la comunitat catalanoparlant. Incidir en els usos en l'etiquetatge i instruccions dels productes per garantir uns usos lingüístics plens en català. Garantir l'oferta en català en els nous productes tecnològics per situar-la al nivell d'altres llengües comparables amb un pes similar econòmicament. Impulsem projectes com Etiqueta't en catalàEl Segell de producte lingüísticament responsable.

Sensibilització dels consumidors

Objectiu: Estendre entre els consumidors els valors d'un consum responsable i sostenible, bo i posant l'accent en els aspectes lingüístics. Informar-los sobre el greuge que pateixen i la situació legal que els empara perquè coneguin llurs drets i els exerceixin. Per fer-ho més fàcil, també hem impulsat l'aplicació per a mòbils CatalApp.

Informació a empresaris i comerciants

Objectiu: Sensibilitzar les empreses i comerciants sobre la legislació en matèria lingüística i les bones pràctiques en cada àmbit de relació amb el consumidor  perquè introdueixin la llengua catalana en els criteris bàsics d'actuació i d'aplicació de la llei.

Impuls des del sector públic

Objectiu: Instar les administracions a aplicar, desenvolupar o donar compliment de la legislació en matèria lingüística i a dur a terme iniciatives legislatives que permetin normalitzar la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic. Instar-les també a aplicar la normativa que els afecta a l'hora de contractar empreses o pel que fa a les empreses públiques pròpies.

Normativa lingüística impositiva

Objectiu: Denunciar la incidència legal i impositiva del castellà al món de l'empresa i damunt les persones consumidores en relació amb les obligacions que afecten el català. Oferir dades comparades amb la situació d'altres llengües en el context internacional.

Consulta les memòries d'activitats anuals