Queixes i denúncies ← Altres entrades

Registre de la Propietat

Són vàlids els assentaments registrals fets en català?

Són vàlids els assentaments registrals fets en qualsevol de les dues llengües oficials. En els registres públics de Catalunya (Civil, de la Propietat, Mercantil, etc., tret dels de caràcter administratiu), els assentaments s'han de fer en la llengua oficial en què és redactat el document o en què es fa la manifestació. Les certificacions es poden demanar en català encara que l'assentament sigui en castellà (art. 17 de la Llei de política lingüística).