Queixes i denúncies ← Altres entrades

Administració pública

Un organisme de l’administració de l’estat, local o autonòmica em pot rebutjar un escrit pel fet d’estar en català? I els tràmits, es poden endarrerir?

No. Les persones interessades tenen el dret de rebre les notificacions i els documents de qualsevol administració en català, com també tenen els ciutadans  el dret a ser atesos en castellà, si ho demanen. El procediment administratiu s'ha de seguir en català a les administracions catalanes. En el cas de l'administració de l'estat es farà en català quan el ciutadà utilitzi aquesta llengua. Si cal fer la traducció d'algun escrit, aquesta l'ha de fer sempre l'administració instructora, mai la persona interessada.  Les normes que recullen els drets explicats en aquest apartat són: els articles 2.2, 4.1, 9, 10 i 12.2 de la Llei de política lingüística, els articles 5, 287.2, 294.1, 295.2 i 303.2 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 107/1987 i l'article 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.