Queixes i denúncies

Us mostrem a tall d'exemple algunes situacions que el consumidor pot denunciar en l'àmbit territorial de Catalunya, atès que s'incompleix la normativa vigent.

"Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques" Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006.

Properament, afegirem informació sobre la legislació dels drets lingüístics al País Valencià i les Illes Balears i com es poden denunciar situacions de vulneració d'aquests drets en aquests territoris.


Entitats bancàries

Puc demanar a la meva entitat bancària els talonaris en català?

Sí. Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres, per la seva part, han d'ésser redactats, si més no, en català (art. 15.5 de la Llei de política lingüística i art. 128-1.2 c) del Codi de Consum de Catalunya).

El meu banc es pot negar a fer-me la hipoteca, el préstec o altre contracte en català?

No. Els contractes d'adhesió, normats, contractes amb clàusules tipus o amb condicions generals, s'han de fer en la llengua que triïn els consumidors, i han d'estar a disposició immediata dels clients en exemplars separats en català i castellà (art. 15.3 de la Llei de política lingüística i art. 128-1.2 c) del Codi de consum de Catalunya). Podeu exigir, doncs, en català els préstecs, les hipoteques, els contractes d'assegurança i altres contractes i documents privats.

Les entitats de crèdit, les companyies d’assegurances i les empreses de subministraments han de tenir redactats i a disposició dels seus clients tots els models de contractes bancaris, d’assegurances i de subministraments en català i en castellà per separat.

Els consumidors tenen dret a rebre en català:

c) Els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que es derivi de la realització d'algun d'aquests contractes. (art. 128-1.2 c)