Queixes i denúncies ← Altres entrades

Administració local, Col·legis professionals...

Quines obligacions tenen els col·legis professionals de Catalunya?

La Llei de política lingüística estableix que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya (article 2.2 de la Llei 1/1998, de política lingüística). Tant l’Estatut com la Llei de Política Lingüística estableixen també que els col·legis professionals (advocats, procuradors, veterinaris, metges, ..) de Catalunya han d'emprar el català en llurs actuacions internes i també l'han d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones o empreses residents en l'àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà, si ho demanen (article 9.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística i article 50.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya).