Queixes i denúncies ← Altres entrades

Administració local, Col·legis professionals...

Quines obligacions tenen les empreses concessionàries?

A més de les altres obligacions lingüístiques que tenen totes les empreses, les empreses públiques i les concessionàries com ara les d'autopistes, de ports esportius i d'estacions d'esquí, han d'utilitzar normalment el català a nivell intern, en la retolació, en l’etiquetatge i en les comunicacions i notificacions, incloent-hi les factures i altres documents comercials adreçats a persones residents en l'àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen (art. 33 i 50.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya  i art. 9 i 30 de la Llei de política lingüística).

En virtut d’aquests articles, les empreses concessionàries, quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en llurs actuacions i documentació internes i en la retolació, en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o que ofereixin.