Queixes i denúncies ← Altres entrades

Administradors de finques

Quines obligacions tenen els administradors de finques vers la llengua catalana?

Els administradors de finques han de:

  • comprendre el català i el castellà
  • redactar almenys en català les invitacions a comprar
  • redactar almenys en català la informació de caràcter fix
  • redactar almenys en català la documentació contractual i, si ho acorda la comunitat, també en altres llengües
  • redactar almenys en català els pressupostos
  • redactar almenys en català els resguards de dipòsit
  • redactar almenys en català les factures
  • redactar les actes de les reunions de les comunitats de propietaris almenys en català
  • legalitzar al registre de la propietat almenys en català o en occità el llibre d’actes que conté els acords de la junta de propietari

Tot això queda reflectit en els articles 553-27 i 553-28 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.