Queixes i denúncies ← Altres entrades

Registre Civil

Em puc catalanitzar el nom i el cognom?

Els ciutadans tenen dret a l'ús de la forma ortogràfica correcta en català o en aranès dels seus noms i cognoms, i a incloure la conjunció “i” entre els cognoms. Per tant, si considereu que els vostres noms i cognoms no estan ben escrits, podeu demanar a l'Institut d'Estudis Catalans un certificat sobre la forma correcta que els correspon. Amb aquest certificat podeu demanar al Registre Civil del lloc on es va fer la inscripció o del lloc on esteu empadronats que us canviïn la forma errònia per la correcta.

El Decret 208/1998 de 30 de juliol, es el que regula l'acreditació de la correcció lingüística de noms i cognoms. Aquest Decret té com a objectiu desplegar l’article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i establir els documents que acrediten la correcció lingüística dels noms i cognoms.

D’acord amb aquest mateix article, les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en català dels seus noms i cognoms en el Registre Civil.

Aquestes normes també són aplicables als noms i cognoms aranesos respecte a la normativa lingüística aranesa.

També, i en virtut de la norma estatal Llei 20/2011 de 21 de juliol del Registre Civil (que entrarà en vigor als tres anys de la seva publicació), es ratifica el dret a utilitzar davant del Registre Civil qualsevol de les llengües oficials en el lloc on estigui la Oficina del Registre Civil.

La constància en el Registre Civil de les formes correctes en català o occità es poden obtenir mitjançant els procediments següents:

1. Manifestació de la persona interessada o del seu representant legal davant la persona encarregada del Registre Civil quan el canvi que es pretengui sigui:

  • substitució del nom en qualsevol idioma per l’equivalent en català o occità (Luis per Loís, en occità, o Lluís, en català; Philippe per Felip; José per Jusèp, en occità, o Josep, en català)
  • inclusió de la conjunció “i” entre els cognoms (Robert Anton i Plana, Rosa Castells i Rodríguez)

2. A més de la manifestació a la persona encarregada del Registre Civil, cal aportar un certificat que acrediti la correcció lingüística del nom o el cognom en els casos següents:

  • correcció de la grafia normativament incorrecta del nom (Ferràn per Ferran, Esther per Ester, Myriam per Míriam)
  • correcció de la grafia normativament incorrecta dels cognoms (Torné per Torner, Matas per Mates, Antich per Antic)
  • els òrgans competents per emetre aquest certificat són l’Institut d’Estudis Catalans, pel que fa als noms i cognoms en català i l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès del Consell General d’Aran, pel que fa a l’occità.

3. Instrucció d’un expedient que ha de resoldre un jutge de primera instància (en el cas de traducció o adaptació gràfica d’un cognom estranger a una llengua oficial de l’Estat) o el ministre de Justícia (en el cas de traducció o adaptació gràfica entre llengües oficials a l’Estat). De manera facultativa, es pot integrar a l’expedient una nota informativa emesa per la Direcció General de Política Lingüística sobre el canvi que es pretengui fer. S’ha de seguir aquest procediment en els casos següents:

  • traducció d’un cognom al català (Puente per Pont, Schuster per Sabater, Chevalier per Cavaller)
  • adaptació d’un cognom a la grafia catalana (Sánchez per Sanxis, López per Llopis).