Articles d'opinió ← Altres articles

La llengua i els municipis

Martí Gasull i Roig

Aviat es constituiran els nous consistoris, s'escolliran els nous batlles i s'obrirà una nova legislatura. Des dels ajuntaments es pot fer molta feina per la llengua catalana, i és per això que la Plataforma per la Llengua treballarà d'acord amb les seves propostes perquè això sigui possible. Els ajuntaments catalans no només poden aprovar mocions diverses sobre temàtica lingüística, sinó que realment tenen competències per fer actuacions molt útils i efectives en els seu àmbit. Voldríem a continuació detallar-ne alguns exemples:

Tots els municipis, sobretot els que tenen projectes d'acolllida de nouvinguts, haurien d'utilitzar sempre el català com a llengua vehicular, tant en els cursos que ofereixen com en l'atenció a aquestes persones. El català constitueix l'eix vertebrador de la societat en el si de la diversitat actual, i el seu ús i docència s'ha mostrat molt útil per a fer que les persones nouvingudes siguin considerades d'aquí, arrelades al país d'adopció. El català és una veritable eina per evitar la discriminació i per defensar llurs drets. Cal que alguns ajuntaments abandonin els complexos de fer aquesta acollida en una altra llengua estatal diferent a la catalana.

Ja en l'àmbit socioeconòmic, els ajuntaments haurien de fer avançar molt la llengua: per exemple poden afavorir de manera clara la publicitat en català, que tanta transcendència té per l'ús social de la llengua, regulant els concursos públics per a la concessió de llicències publicitàries, o àdhuc normativitzant la publicitat en el seu àmbit territorial. També caldria que informessin sempre de la llei de política lingüística quan forneixen informacions als establiments comercials o d'oci, de tal manera que només amb això incrementaríem la retolació i cartes dels restaurants en català.  Pel que fa a l'etiquetatge, només que tots els ajuntaments i les seves concessions de compra maldessin per posar com a condició de consum el si més no en català, podríem avançar de manera considerable: imagineu-vos els resultats que obtindríem si per exemple aquesta condició fos assumida pel Palau Sant Jordi de Barcelona, i tots els productes que s'hi venguessin, fossin etiquetats almenys en català.

Aquests són alguns dels exemples de les coses que es poden fer en els ajuntaments que ara es constituiran, entre moltes d'altres. Seria convenient que els ajuntaments redactessin o actualitzessin un reglament d'usos lingüístics del qual molts encara no disposen.