Notícies ← Altres notícies

Propostes i observacions de la Plataforma sobre llengua per al nou estatut de Catalunya

Arran de la discussió actual en la ponència sobre el tractament de la llengua catalana en el nou estatut, la Plataforma per la Llengua ha fet arribar les seves propostes tant a la mateixa ponència com al Departement de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a la proposta sobre etiquetatge que hi ha sobre la taula presentada per l'Institut d?Estudis Autonòmics, segons la qual "Les entitats i empreses amb domicili social a Catalunya i els establiments oberts al públic queden subjectes al deure de disponibilitat lingüística. S'hi inclou l'etiquetatge i l'embalatge" la Plataforma per la Llengua considera que no té sentit que es demani només a les empreses amb domicili social a Catalunya, sinó que hauria d'ésser obligatori per a totes les empreses . Podeu veure a continuació les propostes de la Plataforma per la llengua, on es contempla entre d'altres coses que la Generalitat obtingui competències exclusives i excloents pel que fa als temes de llengua, que el català sigui reconegut com a dret i deure, que el català sigui reconegut com a llengua pròpia i nacional de Catalunya, que es reconegui la unitat de la llengua mitjançant el reconeixement de la denominació "valencià" en l'Estatut de Catalunya com a manera d'anomenar la llengua en alguns territoris de parla catalana, i on es fan unes propostes sobre els drets lingüístics dels ciutadans que l'estatut hauria de recollir.

Propostes per al nou estatut de Catalunya referents a llengua. 1. Amb el nou pacte i amb el nou estatut, el Parlament i el Govern de Catalunya han d'assumir competències lingüístiques plenes i exclusives en relació al territori del Principat. Per això proposem que l'estatut doti Catalunya de competències exclusives i excloents en tot allò que faci referència a les qüestions lingüístiques del territori català. D?aquesta manera finalment serà possible establir i aplicar la cooficialitat del català en àmbits com la justícia o tants d'altres. Sovint hi ha hagut dificultats dins el marc legislatiu actual per avançar en temes de llengua: determinades lleis aprovades pel Parlament de Catalunya han estat recorregudes o han corregut el risc de ser recorregudes, alguns reglaments universitaris han rebut qüestionaments jurídics i certes disposicions estatals han estat desfavorables a l'avenç de la llengua catalana. Estem convençuts de la necessitat que el nou estatut tingui competències exclusives i excloents sobre llengua en l'àmbit territorial de Catalunya per tal d'evitar obstacles com els esmentats i poder progressar. Creiem també que la inclusió de la nostra proposta obre la via a solucionar la discriminació que el català pateixen diferents àmbits, fent una incidència especial en aquest cas en el món del funcionariat, l'administració de justícia, els documents notarials i registres, i la resta d'aspectes dependents de l'administració de l'estat. 2. La revocació, d'aquelles disposicions estatals que dificulten o impedeixen l'ús de la llengua catalana, fent una incidència especial a l'àmbit de la justícia i de les administracions públiques . Aquest punt té relació amb el punt anterior. 3- El reconeixement del caràcter de llengua oficial, nacional i pròpia de Catalunya per a la llengua catalana. Proposem aquest redactat "El català és la llengua oficial de Catalunya, en tant que llengua nacional i pròpia. També serà llengua oficial l'occità en la seva variant aranesa a la Vall d'Aran, en tant que llengua oficial, i les altres llengües que en derivin de tractats de rang superior". 4- El nou estatut ha de garantir el reconeixement de la Unitat de la Llengua deixant constància escrita que "la llengua catalana, és també anomenada valencià". En aquest sentit, proposem la següent redacció central de llengua del nou estatut: El català, altrament anomenat valencià en algunes àrees del territori de parla catalana, pel fet de ser la llengua pròpia i nacional de Catalunya, és la llengua oficial al territori català (...). També proposem que la unitat de la llengua sigui reconeguda en el preàmbul del nou estatut. Creiem en la necessitat ferma d'un text legal que reconegui que el català i el valencià són una mateixa llengua. Independentment que en un futur ho pogués afegir l'estatut valencià, considerem imprescindible la inclusió d'aquesta proposta en l'estatut de Catalunya, amb conseqüències positives tant a nivell jurídic, com a nivell d?imatge relativa als sectors públics i privats que a vegades actuen com si el català i el valencià no fossin la mateixa llengua. És important recalcar des de l'estatut de Catalunya que el català altrament s?anomena valencià. 5- El nou estatut de Catalunya ha de reconèixer el deure de tots els ciutadans de conèixer la llengua catalana i el dret d'usar-la. D'acord amb el principi d'igualtat dels ciutadans, que tota legislació ha de garantir, l'estatut hauria de reconèixer el dret i deure dels ciutadans de Catalunya a conèixer la llengua catalana, de la mateixa manera com la Constitució Espanyola ho reconeix per a la llengua castellana. Reconèixer el deure de la llengua catalana a l'estatut garanteix el compliment dels drets lingüístics dels ciutadans, tant pel que fa a l'àmbit públic com al privat, des del món empresarial funcionariat, al món de la justícia i als cossos notarials. 6- El nou estatut hauria de donar competències exclusives i excloents a la Generalitat de Catalunya per a les concessions dels mitjans de comunicació públics i privats que operen al Principat i per a la renovació de llicències: Ràdio i televisió, per ona i per cable. Creiem que els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en el futur de la llengua. En la mesura que la concessió de tots els mitjans públics i privats depengui en el territori de Catalunya de la Generalitat i no de l'Estat Espanyol serà més fàcil garantir una oferta equilibrada i justa d?acord amb la situació lingüística de Catalunya 7- El nou estatut ha d?assegurar la participació de Catalunya en la redacció de tots els informes que els diferents organismes internacionals puguin demanar a l'Estat Espanyol, o simplement que l'Estat espanyol presenti. El tema de la llengua s'inclou ocasionalment en el contingut d?aquests informes. 8- El nou estatut ha de garantir el traspàs a la Generalitat de tots els cossos de funcionariat presents a Catalunya i que actualment depenen de l'estat. Veiem en aquesta línia la solució als problemes i incompliments lingüístics que actualment aquests cossos tenen respecte els drets lingüístics dels ciutadans deixant-los sovint en una situació d?indefensió manifesta. 9 "En el preàmbul de l'estatut proposem que es faci referència a l'oficialitat del català a nivell espanyol i europeu, i per tant a nivell internacional. 10- L'estatut ha d'incloure el respecte dels drets dels ciutadans. D'entre aquests drets en el nou estatut cal reconèixer drets lingüístics com: - Dret a rebre la informació pública i privada també en català. L'estatut ha de garantir el dret del ciutadà a rebre en català l'etiquetatge, els prospectes i instruccions, els catàlegs i les ofertes de serveis de tots els productes distribuïts i comercialitzats a l'àmbit català. També cal garantir el dret a rebre tota la publicitat almenys en català. - Garantir el dret de ser atès sempre tant oralment com per escrit en català. - Garantir el dret a totes les persones nouvingudes al coneixement gratuït de la llengua catalana. Garantir una acollida lingüística en català com a respecte al dret a la integració a la nostra societat. - Garantir el dret dels ciutadans a poder veure totes les pel·lícules cinematogràfiques projectades en l'àmbit català, doblades o subtitulades en català, independentment que es puguin veure també en altres llengües. Garantir el dret que els ciutadans puguin veure el cinema en català en totes les sales i poblacions del país. - Garantir el dret del ciutadà a poder gaudir i disposar de productes culturals i de lleure i entreteniment en llengua catalana, dels vídeos i DVDs en condicions de temporalització, distribució, publicitat i nombre de títols iguals que en relació a la llengua catalana. - Garantir el dret del ciutadà a rebre l'educació en llengua catalana com a llengua vehicular de l'ensenyament. Garantir el dret del ciutadà a poder rebre totes les assignatures impartides a les universitats catalanes en català a primer i segon cicle, independentment a que es puguin impartir també en altres llengües. En el cas de tercer cicle garantir una majoria d'assignatures impartides en català. Garantir el drets dels ciutadans a una universitat catalana.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram