Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua, en defensa de l’occità davant la suspensió de la llei de l'aranès

La Plataforma per la Llengua ha sortit avui en defensa de l'occità en resposta al fet que el Tribunal Constitucional suspengués ahir la llei de l'aranès, aprovada fa tot just un any pel Parlament català.

La Plataforma per la Llengua, davant la suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional espanyol de la  Llei de l'occità, aranès a la Vall d'Aran, considera que:

-       El govern espanyol, en una mostra d'animadversió cap a les persones i cultures diferents que la castellana, atempta amb aquesta acció contra els valors de la democràcia i els principis de respecte i promoció de la diversitat dins l'estat.

-       La persecució de la inconstitucionalitat en l'expressió i normalitat d'una llengua no és altra cosa que la persecució dels drets d'una part dels ciutadans. Aquest tractament és propi dels règims colonialistes, pels quals els ciutadans de certs territoris no poden gaudir dels mateixos drets democràtics que la resta dels ciutadans.

-       Al segle XXI, en una Europa on s'avança en l'eliminació de les discriminacions per raó de sexe, religió o cultura, el govern espanyol no només no pren iniciatives per garantir la igualtat de drets sinó que s'esforça per perseguir qualsevol intent que per via democràtica (com és aquest cas, per part de Parlament català) intenti equiparar o apropar-se als drets de la majoria afavorida.

-       El govern espanyol, i en aquest cas el PSOE, actua amb total contradicció quan critica el PP per portar l'Estatut al Tribunal Constitucional, però alhora, fa el mateix i utilitza justament els mateixos articles per atemptar contra els ciutadans de la Vall d'Aran i Catalunya.

-       El govern espanyol no assumeix el caràcter trilingüe oficial de Catalunya i la consideració de les dues llengües pròpies; el català i l'occità. La supressió dels articles 2, 5.4 i 6.5 interfereix fins i tot en el funcionament intern i usos lingüístics de la Generalitat, els ens locals i les administracions de l'Aran. La supressió dels articles 2 i 5.7 no només elimina el caràcter de llengua preeminent de l'occità a l'Aran sinó que elimina el reconeixement de l'occità per part dels usos de l'Estat.

-       L'Estat perpetua i es ratifica en un règim lingüístic excepcional a Europa. El català continua essent l'única llengua amb tants parlants que no és llengua oficial d'estat, i l'occità no assoleix les mesures pròpies de protecció desenvolupades a la majoria de països per llengües amb un nombre similar de parlants.

 

---

 

Era Plataforma pera Lengua, en defensa de l'occitana deuant era suspension dera lei der aranés

Era Plataforma pera Lengua a gessut aué en defensa der occitan en tot responer ath hèt qu'eth Tribunau Constitucionau suspenesse ager era lei der aranés, aprovada hè a pena un an peth Parlament catalan.

Era Plataforma pera Lengua, deuant era suspension cautelar per part deth Tribunau Constitucionau espanhòu dera Lei der occitan, aranés ena Val d'Aran, considère que:

- Eth govèrn espanhòu, en ua mòstra d'animarversion as persones e cultures diferentes qu'era castelhana, atempte damb aguesta accion contra es valors dera democracia e es principis de respècte e promocion dera diuersitat laguens er estat.

- Era persecucion dera inconstitucionalitat ena expression e normalitat d'ua lengua non ei d'auta causa qu'era persecucion des drets d'ua part des ciutadans. Aguest tractament ei pròpri des regims colonialisti; ei damb aguesti qu'es ciutadans de quauqu'uns territòris non pòden gaudir des madeishi drets democratics qu'era rèsta des ciutadans.

- En sègle XXI, en ua Euròpa on s'auance pera eliminacion des discriminacions per arrason de sèxe, religion o cultura, eth govèrn espanhòu non solaments non pren iniciatiues entà garantir era igualtat de drets mès que s'esfòrce entà perseguir quin assag que sigue que per via democratica (com ei aguest cas, per part de Parlament catalan) sage egalar o apropar-se as drets dera majoria favorida.

- Eth govèrn espanhòu, e en aguest cas eth PSOE, actue damb totau contradiccion quan critique eth PP entà portar er Estatut ath Tribunau Constitucionau, mès ath madeish temps, hè eth madeish e utilize justaments es madeishi articles entà atemptar contra es ciutadans dera Val d'Aran e Catalonha.

- Eth govèrn espanhòu non assumís eth caractèr trilingüe oficiau de Catalonha e era consideracion des dues lengües pròpries; eth catalan e er occitan. Era supression des articles 2, 5.4 e 6.5 interferís quitament en foncionament intèrne e usatges lingüistics dera Generalitat, es entitats locaus e es administracions d'Aran. Era supression des articles 2 e 5.7 non solaments elimine eth caractèr de lengua preeminent der occitan en Aran mès qu'elimine era reconeishença der occitan per part des usatges der Estat.

- Er Estat perpetua e se ratifique en un regim lingüistic excepcionau en Euròpa. Eth catalan contunhe d'èster era unica lengua damb tanti parlants que non ei lengua oficiau d'estat, e er occitan non artenh es quites mesures d'emparament desvolopat ara majoria de païsi per lengües damb un nombre similar de parlants.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram