Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua elabora un decàleg de compromís lingüístic per als partits polítics que seran representats al Parlament de Catalunya

La Plataforma per la Llengua ha elaborat un decàleg dirigit als partits polítics que seran representats al Parlament de Catalunya. En aquest decàleg s'exposen punts de compromís que haurien de constituir els eixos bàsics del programa lingüístic per assegurar la normalització de la llengua catalana. La Plataforma per la llengua farà arribar aquestes propostes als nous grups parlamentaris i als caps de llista escollits, i en demanarà l'adhesió i el compromís de treballar-hi. Entre altres coses, es proposa: - L'oficialitat de la llengua catalana a l'Estat Espanyol com a pas necessari per esdevenir-ho a la Unió Europea. - El reconeixement de la unitat de la llengua. El nou estatut hauria de reconèixer que el català, altrament, és anomenat valencià. - L'obligatorietat de l'etiquetatge, publicitat i prospectes en català. - Legislació progressiva per tal d'establir que els films exhibits al nostre país hagin de ser doblats i subtitulats en català, independentment que ho siguin en altres idiomes. Establiment de quotes d'exhibició en llengua catalana progressives fins arribar al 50%. - Assegurar la presència de la llengua catalana en els mitjans de comunicació, ensenyament i món universitari, i a l'acollida lingüística. - Exigència de coneixement de la llengua catalana als funcionaris que treballin al Principat. Per a llegir el decàleg sencer, vés a "més informació"

Propostes de compromís per als partits polítics representats al Parlament de Catalunya. Consideracions de caràcter general 1. Amb el nou pacte i amb el nou estatut, el Parlament i el Govern de Catalunya han d'assumir competències lingüístiques plenes i exclusives en relació al territori del Principat. 2. La revocació pel que fa a l'àmbit territorial del Principat i dels altres territoris de parla catalana, d'aquelles disposicions estatals que dificulten o impedeixen l'ús de la llengua catalana, fent una incidència especial a l'àmbit de la justícia i de les adminitracions. 3. La llengua catalana ha d'esdevenir oficial a tot l'estat espanyol. Aquest estatus també suposaria que automàticament la llengua catalana esdevingués oficial a la Unió Europea. 4. El nou estatut ha de garantir el reconeixement de la Unitat de la Llengua deixant constància escrita que "la llengua catalana, és també anomenada llengua valenciana". En aquest sentit, proposem la següent redacció de l'article 3 del nou estatut: El català, altrament anomenat valencià, pel fet de ser la llengua pròpia i nacional de Catalunya, és la llengua oficial al territori català. Àmbit sòcio econòmic. 5. D'acord amb el desenvolupament de l'estatut del consumidor, el català ha de ser obligatori en l'etiquetatge, catàlegs, prospectes i instruccions de tots els productes distribuïts i comercialitzats en l'àmbit català, per tal de garantir el dret de rebre la informació en aquesta llengua. 6. Tota persona que exerceixi activitats laborals i econòmiques al nostre país, ha d'estar en disposició d'entendre el català. Garantir que totes les persones nouvingudes tinguin accés al coneixement de la llengua catalana. Oferir els cursos de català en les franges horàries adequades adaptades al col·lectiu i fins i tot també al mateix lloc de treball. Cinema, audiovisual i altres productes culturals. 7. Legislar perquè progressivament les pel·lícules cinematogràfiques doblades o subtitulades en una llengua diferent de l'original destinades a les sales comercials hagin d'exhibir-se com a mínim amb el mateix nombre de còpies doblades o subtitulades en català. Creiem necessari l'establiment progressiu de quotes d'exhibició fins a un 50%, de tal manera que les versions catalanes restin assegurades també en els cinemes cèntrics i populars, i en els diferents municipis, en els horaris habituals. 8. Assegurar la presència de la llengua catalana en vídeos i DVD, en condicions de temporalització, distribució, de publicitat, i progressivament, de quantitat en nombre de títols, iguals que a la de la versió castellana. Mitjans de comunicació 9. En els mitjans públics i en les concessions, independentment de la institució a què pertanyin, cal assegurar progressivament un mínim d'un 50% en català relatiu a tota l'oferta, televisió per satèl·lit a part. Les institucions han de posar anuncis només en aquells mitjans privats, ràdios, televisions i premsa, on la presència de la llengua catalana excedeixi d'un 50%. Ensenyament i món universitari 10. Assegurar el compliment de la legislació actual segons la qual el català és la llengua vehicular de l'ensenyament. Desenvolupament de la LUC. Requisit d'un nivell adequat de català per a totes les persones que excerceixin la docència a Catalunya (descartem els professors universitaris que estiguin de manera transitòria al Principat).. 11. Garantir que 60% de les classe universitàries siguin en català. Garantir que els estudiants de fora de l'àmbit lingüístic català que vénen a estudiar a les nostres universitats, estiguin informats correctament de la importància i situació de la llengua catalana, que serà considerada sempre un valor positiu, de diàleg i d'acollida. Funcionaritat, administració de justícia i administració de l'estat. 12. Cal considerar que els cos de funcionaris ha d'estar al servei dels administrats, i és per això que cal garantir-ne els drets. Per això és condició indispensable que per tal d'exercir de funcionari a Catalunya, sigui a l'administració de justícia, sigui en altres administracions o cossos de l'estat, sigui un requisit indispensable posseir el nivell C de català. Aquesta diposició té un especial efecte en els cosos judicials i en el cos de notaris. Acollida lingüística 13. Establiment de mesures per tal de garantir l'aprenentatge de la llengua catalana a tots els nouvinguts perquè el català esdevingui la principal llengua d'acollida lingüística, tot assegurant la coordinació entre les administracions. 14. Potenciació i increment de les campanyes públiques per tal que la ciutadania ajudi als nouvinguts en la integració social, cultural i lingüística, emprant com a norma habitual la llengua catalana per tal d'evitar la discriminació i la diferència.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram