Queixes i denúncies ← Altres entrades

Justícia

En un procediment judicial, una de les parts, o lletrats, em pot exigir que m’expressi oralment o per escrit en espanyol, al·legant problemes de comprensió del català?

No. Les actuacions judicials, tant orals com escrites, són vàlides en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de traducció (art. 33.2 EAC, art. 13.2 de la Llei de política lingüística i 231.4 de la Llei orgànica del poder judicial). Els ciutadans tenen dret a rebre en la llengua oficial que hagin triat les testimoniances de les sentències i els actes resolutoris que els afecten, sense retards per raó de llengua (art. 13.3 Llei de política lingüística). Correspon a l'Administració de justícia de buscar una persona que es faci càrrec de la interpretació si alguna part al·lega dificultats de comprensió del català (art. 231.5 de la Llei orgànica del poder judicial).

Si considereu que els vostres drets han estat vulnerats, podeu adreçar una queixa escrita a:

  • la bústia de la pàgina web del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
  • el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
  • la pàgina web del Poder Judicial, secció ’atención al ciudadano’
  • l’Oficina de Garanties Lingüístiques de la Secretaria de Política Lingüística 
  • l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
  • la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana
  • el Síndic de Greuges