Queixes i denúncies ← Altres entrades

Entitats bancàries

El meu banc es pot negar a fer-me la hipoteca, el préstec o altre contracte en català?

No. Els contractes d'adhesió, normats, contractes amb clàusules tipus o amb condicions generals, s'han de fer en la llengua que triïn els consumidors, i han d'estar a disposició immediata dels clients en exemplars separats en català i castellà (art. 15.3 de la Llei de política lingüística i art. 128-1.2 c) del Codi de consum de Catalunya). Podeu exigir, doncs, en català els préstecs, les hipoteques, els contractes d'assegurança i altres contractes i documents privats.

Les entitats de crèdit, les companyies d’assegurances i les empreses de subministraments han de tenir redactats i a disposició dels seus clients tots els models de contractes bancaris, d’assegurances i de subministraments en català i en castellà per separat.

Els consumidors tenen dret a rebre en català:

c) Els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que es derivi de la realització d'algun d'aquests contractes. (art. 128-1.2 c)