Queixes i denúncies ← Altres entrades

Entitats bancàries

Puc demanar a la meva entitat bancària els talonaris en català?

Sí. Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres, per la seva part, han d'ésser redactats, si més no, en català (art. 15.5 de la Llei de política lingüística i art. 128-1.2 c) del Codi de Consum de Catalunya).