Els nostres articles d'opinió ← Altres articles

Actuacions que puc fer per afavorir la presència del català a Europa

Martí Gasull i Roig

Es parla sovint de la necessitat que la llengua catalana pugui ser reconeguda a nivell europeu de manera com ho són altres llengües amb un nombre similar o àdhuc inferior de parlants que la nostra.  No hem d'oblidar que en el context europeu el català constitueix la novena llengua d'entre les 23 llengües oficials de la Unió Europea:  la llengua catalana s'ha de comparar amb llengües com el finès, el suec, el danès, el lituà, el búlgar, el noruec, el grec, etc... Totes elles amb un ple reconeixement dins del país i en els estaments europeus i internacionals.

Malgrat que és evident que el ple reconeixement del català depèn de l'estat espanyol, que en té la clau i que hauria d'actuar si realment vol ser democràtic, és cert que com a ciutadans podem fer accions perquè el català pugui tenir cada vegada més presència a les institucions europees, de tal manera que cada cop més pugui obtenir el tracte que en reben les llengües oficials.

Us voldríem proposar per tant dues actuacions, que són senzilles però que poden ser molt útils:

  • En primer lloc, la Comissió Europea ha d'estar en disposició d'atendre i respondre en català a tot ciutadà que faci alguna pregunta sobre qualsevol temàtica. És molt important que s'activi aquest servei, i per tant, suggerim al lector que escrigui cartes, òbviament en català, a la Unió Europea, a l'atenció de José Manuel Barroso, president de la Comissió Europea (Comission Européene. B-1049. Bruxelles/Brussel. Belgique). Podem preguntar sobre qualsevol dels temes que ens afectin.
  • A més a més, la Unió Europea ha creat també un fòrum on el català apareix amb la mateixa visibilitat que les llengües oficials. Aquest fòrum tracta sobre el canvi climàtic, el futur d'Europa i el diàleg intercultural, i també conté un apartat de miscel·lània o calaix de sastre. Creiem que és bo per a la llengua aprofitar aquesta eina que trobareu a: http://europa.eu/debateeurope i participar-hi.

Malgrat encara ens resta molt per avançar, hi ha moltes coses senzilles que afavoreixen la llengua i que podem desenvolupar al dia a dia.