Estudis i publicacions ← Altres entrades

- Empresa i consum - Estudis

Usos lingüístics i presència del català en l'etiquetatge dels productes de marca "blanca"

El principal objectiu d'aquest informe és analitzar la situació de l'etiquetatge en català en les marques "blanques" o marques pròpies dels grups distribuïdors amb major presència a Catalunya (territori sota l'administració de la Generalitat de Catalunya). Concretament, es vol copsar el grau d'adaptació del sector als requisits lingüístics establerts en la Llei 22/2012 del Codi de Consum de catalunya, que per primera vegada estableix que les empreses han d'etiquetar en català tot els productes destinats al consumidor.