Notícies ← Altres notícies

La Plataforma per la Llengua ofereix documents notarials en català a través del web

Tot ciutadà té el dret de demanar i obtenir els documents notarials que precisi en català. Malgrat això, però, avui dia encara resulta difícil aconseguir aquests documents en la llengua pròpia. És precisament per omplir aquest buit que la Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una nova iniciativa que pretén contribuir decisivament a la normalització de la llengua, en aquest cas en l'àmbit de la documentació notarial. Des d'avui mateix, a través del lloc web de l'organització es podran obtenir una trentena de documents diferents perfectament vàlids que permetran a les persones que els utilitzin la realització de tants altres tràmits administratius. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració del notari Joan Bernà.

En aquest sentit, els documents permetran als notaris que desitgin la versió catalana accedir a aquells documents notarials més bàsics: des de remetre documentació diversa per correu fins a fer testament; també constituir o dissoldre societats, efectuar tràmits de cessions o de compravenda o atorgar poders a algú. Amb aquesta selecció de models de textos notarials en català es vol que tant notaries com persones a títol individual els puguin descarregar i utilitzar-los com a model. Progressivament, s'aniran afegint nous documents.

La Plataforma per la Llengua creu que poder obtenir aquests documents en català és un dret social (el català és la llengua pròpia del país) i també és un deure que han de complir els notaris catalans: al Principat, l'article 14 de la llei de política lingüística 1/1998 estableix clarament el següent sobre els documents públics:

 1. "Són vàlids el documents públics atorgats en qualsevol de les dues llengües oficials.

   

 2. Els documents públics s'han de redactar en la llengua oficial que esculli l'atorgant, o, si n'hi ha més d'un, en la llengua que acordin. Si no hi ha acord pel que fa a la llengua, l'escriptura o el document s'han de redactar en totes dues llengües oficials.

   

 3. Abans de redactar el document, s'ha de preguntar explícitament als atorgants quina llengua escullen; en cap cas la tria de l'una o de l'altra no ha de comportar retard en la redacció i l'autorització del document. Si no s'escull expressament la llengua, el document es redactarà en català.

   

 4. Els fedataris públics han de lliurar en castellà o en català, segons que ho sol·liciti la persona interessada, les còpies i les testimoniances, i han de traduir, quan calgui, els respectius documents i matrius, sota llur responsabilitat. En la nota de la matriu i al peu de la còpia ha de constar el fet de la traducció, però no cal protocol·litzar-la.

   

 5. Els despatxos dels fedataris públics han d'estar en condicions d'atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials i han de comptar amb personal que en tingui un coneixement adequat i suficient per a exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball."

Per la Plataforma per la Llengua, a més, l'ús d'aquests documents reflecteix la utilitat i validesa social i legal de la llengua. Amb aquesta iniciativa, l'organització vol contribuir de manera activa en la normalització de la llengua en l'àmbit dels documents notarials, i continuar treballant per fer que viure plenament en català sigui una realitat. La voluntat de la iniciativa, en aquest sentit, és estimular, facilitar i normalitzar l'ús de documents en català i facilitar el que per llei les notaries del principat de Catalunya estan obligades a fer.

Comparteix

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Linkedin
 • Whatsapp
 • Telegram