Fes-te soci!

La territorial de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer naix al 2013, per posar noves energies finalitzades a un ús normal del català. 

Se proponen activitats lligades al territori, a les tradicions i clarament a la llengua, amb una obra de sensibilització i en col·laboració amb altres entitats que caracteritzen la societat algueresa. 

Com a soci de la Plataforma per la Llengua formaràs part també de la Plataforma per la Llengua Europa, una organització que treballa per la promoció i desfensa de la llengua catalana en l'àmbit internacional.

Si també tu sés preocupat pel futur de la nostra llengua, fes-te soci de la Plataforma per la Llengua i ajuda-mos a preservar i promoure l'alguerés! 

*Els camps són obligatoris

Dats personals / Dati personali
Dats bancaris / Dati bancari
Quota i periodicitat / Quota e periodicità

Has triat la quota reduïda de 40,00€ anuals per estudents, pensionats o desviats o persones que no puguin pagar la quota estàndard de 60,00€ anuals.
Hai scelto la quota ridotta di 40,00€ all'anno per studenti, pensionati o disoccupati e per persone che non possono pagare la quota standard di 60,00 € annuali. 

Quota Mensil / Mensile

Quota Trismestral / Trimestrale

Quota Semestral / Semestrale

Quota Anual / Annuale

Com mos has coneixut? / Come sei venuto a sapere di noi?

Per qualsessia dúbiu o menester, posa-te en contacte amb mosaltros a socis@plataforma-llengua.cat. / Per qualsiasi dubbio o informazione, mettiti in contatto con noi scrivendo a socis@plataforma-llengua.cat.

Altres formes de pagament / Altre forme di pagamento

Podeu fer-vos socis també de la següent manera / Inoltre potete associarvi nei seguenti modi:

  • Bonífic: IBAN: ES26 2100 0681 0802 0023 4389 - SWIFT/BIC: CAIXAESBBXXX . Recordau que a la causal del bonífic teniu d'indicar lo vostro nom i cognom. / Bonifico bancario IBAN: ES26 2100 0681 0802 0023 4389 - SWIFT/BIC: CAIXAESBBXXX . Ricordate che nella causale del bonifico è necessario indicare il vostro nome e cognome.
  • En comptants, passant per la nostra seu territorial (Carrer de Pa i Aigua - Via Arduino 48, l'Alguer). / In contanti, presso la nostra sede territoriale (Via Arduino 48, Alghero).

Los dats personals que mos enviau a través d'aquest formulari d'inscripció sigueran inserits a la nostra base de dats i sigueran tractats de manera confidencial amb la finalitat de completar la vostra inscripció i la gestió de la relació com a soci de PLATAFORMA PER LA LLENGUA i PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA.

Així mateix, poguerem comunicar amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interés legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA I PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA, per comunicar-vos informacions a damunt de la vostra inscripció a la nostra entitat, així com novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA i PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostro interés.

En ningun cas cedirem los vostros dats personals a terceres parts sense lo vostro consens previ.

Lo període de conservació dels dats siguerà lo necessari pel manteniment de la relació de soci i per un màxim de cinc anys una volta terminada.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió dels vostros dats personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA i PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA pogueran emprar programes informàtics per salvar-los als Estats Units d'Amèrica. Aquesta transferència és protegida dins dels acords de privacitat entre UE-USA.

De PLATAFORMA PER LA LLENGUA i PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA, complim amb totes les garancies legals estabilides per protegir la privacitat dels vostros dats personals.

En qualsessia moment poguereu exercir los vostros drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si és menester, lo dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o per posta electrònica a dades@plataforma-llengua.cat.

En qualsessia cas, poguereu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dats (www.agpd.es) per escomençar l'iter oportú en desfensa dels vostros drets.

 

I dati personali che ci inviate attraverso questo modulo d'iscrizione saranno inseriti nel nostro database e saranno trattati in maniera confidenziale, per le finalità legate al completamento del processo d'iscrizione e alla gestione del rapporto tra PLATAFORMA PER LA LLENGUA i PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA e i soci.

Allo stesso modo, potremo comunicare con voi per via elettronica o al telefono, in base all'interesse legittimo di PLATAFORMA PER LA LLENGUA I PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA, per comunicarvi informazioni relative alla vostra iscrizione alla nostra organizzazione, insieme a notizie, attività, campagne o eventi organizzati da PLATAFORMA PER LA LLENGUA I PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA e ad altre informazioni che potrebbero interessarvi.

In nessun caso cederemo i vostri dati personali a parti terze senza il vostro consenso previo.

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello necessario al mantenimento della condizione di socio e potrà estendersi per altri 5 anni una volta che questa sia terminata.

Durante la vostra relazione con l'organizzazione, e strettamente per la gestione dei vostri dati personali PLATAFORMA PER LA LLENGUA i PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA potranno utilizzare programmi informatici per custodirli negli USA. Questo trasferimento di dati è tutelato nell'ambito degli accordi di riservatezza intercorsi tra UE e USA.

PLATAFORMA PER LA LLENGUA i PLATAFORMA PER LA LLENGUA EUROPA, rispettano tutte le tutele legali stabilite per proteggere la riservatezza dei vostri dati personali.

In qualunque momento potrete esercitare il vostro diritto di accedere, rettificare, cancellare ai vostri dati ed opporvi al trattamento da parte dell'organizzazione, insieme, se è necessario, al diritto di portabilità e di lmitazione del trattamento così come definiti nel GRPD (UE) 216/679, scrivendo alla nostra sede di carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002, Barcellona o per posta elettronica a dades@plataforma-llengua.cat.

In qualunque caso, potrete rivolgervi al'autorità per la protezione dei dati (www.agpd.es) per vviare l'iter opportuno in difesa dei vostri diritti.