Educació i universitats

La Plataforma per la Llengua considera que ens trobem en un moment de grans reptes i també d'oportunitats per fer possible que la llengua catalana, com a llengua pròpia del país, pugui arribar a ser la llengua comuna dels països on és oficial, sota la denominació de catalana o valenciana. Forma part de l'essència del compromís de la Plataforma per la Llengua envers aquesta llengua i el país, treballar perquè els reptes que se'ns plantegen esdevinguin oportunitats. Per això pretén treballar des de la societat civil i en col·laboració amb l'administració per encertar en la diagnosi de la situació lingüística i ajudar a dissenyar aquelles actuacions que garanteixin la presència del català en tots els àmbits educatius, àmbits que considerem vitals per consolidar l'aprenentatge i l'ús del català entre els joves.

Objectius:

 • Treballar perquè el català, llengua comuna, sigui la llengua vehicular de l'ensenyament en tots els nivells i les modalitats educatives així com també el vehicle d'expressió normal de les activitats administratives i de relació de tots els centres, tant les internes com les externes.
 • Potenciar i garantir que el català sigui la llengua vehicular en l'educació primària i secundària, en l'educació informal i no formal, i en l'ensenyament universitari.
 • En el cas de l'ensenyament universitari, l'objectiu principal consistirà en fer compatible l'intercanvi d'alumnes i professors, amb el dret dels estudiants a rebre les classes en català i amb l'existència d'una universitat plenament catalana.
 • També tenim com a objectiu treballar perquè el català sigui un requisit lingüístic respectat a les universitats per poder exercir la docència als Països Catalans, i en el cas del País Valencià, treball perquè en tots els àmbits de l'ensenyament siguin respectades les línies i les classes en català.

Línies de treball:

1. L'educació formal: primària, secundària, formació professional i batxillerat.

Primària. Objectius:
 • Treballar perquè, efectivament, la Nova Llei d'Educació que se'ns proposa mantingui el model d'escola per a Catalunya que es va concretar en l'expressió escola catalana en llengua i continguts.

 • Fer un seguiment de la veritable situació del català a les escoles i insisitir perquè, en un moment com l'actual en què en una mateixa escola poden conviure gran quantitat de llengües maternes, el català continuï essent la llengua comuna, tant en la docència com en la relació del professorat amb l'alumnat, sempre. I, Així mateix, vetllar perquè el català, com a llengua administrativa dels centres, sigui la llengua de relació dels centres, tant a nivell intern com a nivell extern.
 • Continuar vetllant perquè el català com a llengua comuna, sigui per a l'alumnat de primària un motiu d'inclusió social. Aquest fet s'ha de fer compatible amb l'aprenentatge de les altres llengües, el castellà llengua cooficial a Catalunya i l'anglès.
 • Donar suport a la metodologia de la immersió lingüística, que han estat durant anys la taula de salvació, altrament ara Catalunya seria un caos social.
Secundària i batxillerat:
 • Treballar per aconseguir una bona diagnosi de la situació de la llengua catalana als instituts de secundària de Catalunya. Fer especial emfàsi en l'obtenció de dades dels instituts de la zona metropolitana.
 • Fer possible, en aquells casos que calgui, que el català, d'acord amb la normativa vigent, sigui la llengua vehicular, administrativa i de relació en tots els instituts de Catalunya.
 • Aconseguir que el català no només sigui la llengua dels aprenentatges sinó que sigui la llengua dominant als patis, a l'esbarjo i a totes les activitats extraescolars perquè augmenti la possibilitat d'ús social de la llengua catalana.
 • Implicar l'administració educativa i la societat civil, cadascuna en el nivell que li correspongui, perquè l'alumnat d'ESO i Batxillerat, en acabar la seva escolaritat, disposi de la competencia desitjada en llengua catalana i hagi adquirit els hàbits d'ús que li serveixin per esdevenir un parlant sense obstacles de coneixement i de fluïdesa, en llengua catalana.
 • Potenciar el reconeixement de la diversitat lingüística i aconseguir que l'alumnat sigui competent, en acabar els seus estudis, en català, castellà i anglès, com a mínim.
Formació professional:
 • Fer visible la necessitat que el català sigui també la llengua vehicular dels ensenyaments professionals i treballar amb l'administració i la societat civil perquè, en aquells casos que no sigui així, es pugui revertir la situació.
 • Col·laborar amb l'administració i la societat civil per tal que, en acabar la formació professional, l'alumnat tingui totes les eines lingüístiques per poder exercir la seva professió en llengua catalana, d'acord amb la previsió de la Llei de Política Lingüística.

2. L'educació i l'entorn. L'educació no formal i informal

Objectius:
 • Aconseguir catalanitzar totes les activitats no formals i informals dels centres educatius, dels esplais, les colònies i les activitats de lleure en general.

 • Facilitar la formació de monitors i monitores perquè puguin fer la seva feina, tenint el català com a llengua vehicular de totes les seves actuacions.
 • Considerar els objectius abans assenyalats d'importància cabdal perquè només així els joves podran deixar de considerer el català com a llengua dels aprenentatges només i considerar-la com a llengua de relació lligada al lleure, l'espectacle, la festa i la relació amb els amics.

3. L'educació i l'acollida lingüística

Objectius:
 • Elaborar un estudi sobre les necessitats lingüístiques que es produeixen a les escoles, instituts i escoles professionals amb l'arribada, en qualsevol moment del curs escolar, d'alumnat procedent d'arreu del món que té com a llengües maternes, llengües molt allunyades de la nostra i que no han tingut escolarització o l'han tingada precària.
 • Preparar propostes per ajudar, des de la societat civil, a aquests alumnes amb activitats d'intercanvi amb joves voluntaris, que tinguin com a eix conductor la llengua catalana.
 • Vegeu l'àmbit de treball d'acollida lingüística.

4. El català i el món universitari

Objectius:
 • Treballar per mantenir o potenciar la presència del català com a llengua de docència a les universitats catalanes.
 • Donar suport, des de la societat civil, al desenvolupament i l'aplicació del punt 6.4 de la LUC, que preveu que el professorat contractat per les universitats catalanes conegui i justifiqui els seus coneixements de llengua catalana per exercir la docència.
 • Fer compatible la implantació del Pla Bolonya a les nostres universitats amb el manteniment de la presència del català.
 • Vetllar perquè s'incrementi la publicació de manuals i llibres de text cientificotècnics en llengua catalana, sobretot aquells manuals d'especial significació i que són d'ús obligatori en les assignatures troncals del primers cursos.
 • Potenciar la presència de la llengua catalana a la recerca universitària i a les tesis doctorals.
 • Collaborar en la preparació, l'edició i la difusió de vocabularis específics de temàtica universitària.

5. El Pla d'acollida universitari

Introducció.

Aquest projecte neix de la voluntat de fomentar les relacions entre els estudiants catalans i aquells que provenen de fora del marc universitari català. Per una banda pretenem rebre els estudiants nouvinguts de la mateixa manera que nosaltres voldríem ser rebuts: amb informació útil per a una bona desimboltura en la nostra societat i alhora amb les bases imprescindibles per comprendre la gent i la cultura de Catalunya i per captar-ne al màxim la seva riquesa. Per una altra banda, la Plataforma per la Llengua pretén implicar els estudiants catalans en aquesta tasca de mostrar-nos al món i alhora fomentar el seu interès per l'intercanvi amb altres cultures i la seva gent.

Per tal de dur a terme aquesta tasca complexa però realment imprescindible, la Plataforma per la Llengua treballa amb les universitats catalanes, amb els mateixos  serveis de llengua de les universitats, i amb el Barcelona Centre Universitari. També impulsa la col·laboració del màxim possible d'altres entitats i institucions implicades i interessades a fer una bona acollida als nouvinguts, i en especial, d'associacions i sindicats d'estudiants.

Objectius:
 • Fomentar la relació entre els estudiants catalans i els que provenen de fora de l'àmbit universitari català.
 • Implicar tota la comunitat universitària i, en especial els estudiants autòctons, en l'acollida de l'alumnat nouvingut.
 • Crear un entorn festiu i acollidor perquè l'estudiant de fora es pugui sentir alhora còmode i atret per la cultura catalana.
 • Fer difusió de diversos aspectes de la cultura catalana com ara la gastronomia, el folklore, la música, la literatura, el cinema, l'art o la història.
 • Fer difusió dels valors de respecte i convivència en què viu la societat catalana.
 • Fer arribar a l'alumnat provinent de fora la importància que, per a nosaltres, té l'ús de la llengua catalana.
 • Destacar la defensa de la llengua i cultura pròpies com a elements d'integració i acollida.
Justificació:

Les universitats catalanes han realitzat un esforç remarcable per normalitzar l'ús del català en tots els seus àmbits, des de l'elaboració de material didàctic fins a l'administració passant per la docència i la retolació. Aquesta tasca feta des de les universitats és una peça imprescindible per no trencar la cadena entre l'educació primària i secundària i el món laboral en què els universitaris s'hauran d'incorporar en finalitzar la seva etapa universitària. La tasca que en aquest sentit fa la universitat no és únicament important pel que fa a la decisiva incidència sobre tots els futurs professionals que forma, sinó que ho és també per la seva capacitat de generar el discurs i els valors que una societat com la nostra necessita.

Paral·lelament, les universitats catalanes han experimentat i experimentaran cada cop més un procés d'obertura a Europa i al món. Aquest procés ve marcat per la necessitat d'intercanvis que enriqueixin la docència i la recerca d'una banda i alhora per la voluntat de consolidar un espai europeu cohesionat en titulacions i professionals. A més a més, a Catalunya, el descens de la població en edat universitària contribueix decisivament que les nostres universitats cada cop dediquin més recursos a captar estudiants provinents d'altres zones.

En aquest context, ens hem de plantejar un nou repte: compatibilitzar el procés de normalització lingüística amb la necessària i creixent mobilitat entre estudiants i docents de les diverses comunitats universitàries. Caldrà doncs, que entre tots siguem capaços de presentar la catalanitat de les nostres universitats com un incentiu més que atregui estudiants de fora del nostre àmbit universitari. En un món on multiculturalitat i diversitat són valors a l'alça, Catalunya juga amb avantatge per dos factors principals: la seva diversitat i capacitat històrica per acollir i integrar gent provinent d'altres cultures i la voluntat de mantenir alhora la pròpia identitat com a aportació a la diversitat del món.

És per això que considerem necessari plantejar un programa d'acollida dirigit a tots aquells estudiants provinents de fora de l'àmbit universitari català. Alhora que ajudem a integrar-se l'estudiant nouvingut en la seva nova ciutat i la seva nova universitat, aprofitem per donar-los a conèixer la nostra realitat cultural i lingüística i formar-los en els valors de la multiculturalitat, la diversitat lingüística.

Què hem fet?:

Pla d'acollida universitària

Campanya "A la universitat en català!"

 • La Plataforma per la Llengua i els principals sindicats d'estudiants de les universitats catalanes -Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Plataforma Universitària pel Català (PUC), Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) i Estudiants en Acció- han llançat la campanya "A la universitat en català!", una acció de conscienciació i mobilització massiva que té un doble objectiu: 1) conscienciar la societat que hi ha universitats que sistemàticament eviten situar el català en el lloc que li pertoca i 2) conscienciar els responsables de les universitats i els del Govern que els seus estudiants reclamen polítiques decidides de respecte a la llengua catalana. La campanya s'articula al voltant de l'edició i distribució de milers de postals mitjançant les quals es recolliran adhesions que es lliuraran a les universitats i al Govern.

Campanya "Tinc els meus drets"

El web estudiarencatala.cat, dirigit a tota la comunitat universitària, té l'objectiu de conscienciar sobre els drets lingüístics tant a estudiants com l'administració, la docència, la recerca i els programes d'intercanvi sobre els drets lingüístics a les universitats. Llegeix el manifest.

El web incorpora un formulari de queixes per denunciar la vulneració dels drets lingüístics a les universitats.

Altres accions

 • 2002. S'inicia la participació, conjuntament amb altres entitats, en la campanya "Pel català a l'escola".
 • 5/03/2007. Celebració de l'acte "El català a l'ensenyament. Toca empènyer altre cop", que va tenir com a objectiu analitzar la situació de la llengua en les diferents etapes de l'educació i fer propostes en relació a l'educació i la llengua catalana. Per abordar aquesta qüestió, la Plataforma per la Llengua va convidar diversos experts en la matèria.
 • 16/05/2007: Celebració a Olot de la segona fase de l'acte "Toca Empènyer altre cop" organitzat per la Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural de la Garrotxa
 • Pronunciaments públics diversos per l'escola en català.