A l’Eix Besòs, en català!

La campanya Al Besòs, en català! és el tercer Pla d'Actuació Lingüística Integral que s'engega per donar resposta, en aquest cas, a tres ciutats de la comarca del Barcelonès, concretament en el tram de la desembocadura del riu Besòs. Les poblacions són Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs. Són territoris que presenten desigualtats socials i mancances diverses, també en termes de competència lingüística i coneixements de llengua catalana Per aquest motiu plantegen dificultats afegides per crear unes condicions favorables per a l'èxit de la campanya.

El projecte pretén millorar les condicions de vida de la població amb què treballarem. Ho farem duent a terme un seguit de tallers i activitats en quatre franges d'edat: infants, joves, adults i gent gran, mitjançant un seguit d'accions i tallers de diverses temàtiques, amb una metodologia que no solament tingui en compte les competències, sinó amb activitats atractives que aportin una imatge desacomplexada i viva de la llengua catalana, com una eina de cohesió social, i convidi a prendre part d'aquesta oportunitat a les persones que no han tingut possibilitat d'accés a la llengua per motius socioeconòmics o socioculturals.

El pla Al Besòs, en català! es durà a terme d'una manera transversal, en col·laboració amb les entitats socials i culturals dels municipis del Baix Besòs, i amb els agents educatius, esportius, etc. Treballarem de manera coordinada per potenciar que el català esdevingui un instrument facilitador de la interacció en una societat tan intercultural com la dels nostres dies. Volem explicitar a les diverses comunitats del territori la importància de l'ús social del català com a llengua d'oportunitats i de participació ciutadana. En definitiva, aquest projecte pretén fer visible el català a les institucions, als carrers i als espais públics, entenent que el coneixement i l'ús de la llengua ajudarà la població que hi resideix a avançar socialment.

Objectius

Els objectius generals d'aquest pla són:

  • Reduir la desigualtat d'oportunitats de la població a què ens dirigim a partir del coneixement i l'ús de la llengua catalana.
  • Millorar l'autonomia de les persones que formen els diferents grups d'edat a què ens dirigim a partir del coneixement i l'ús de la llengua catalana, com a eina de participació ciutadana.
  • Acostar la llengua catalana a les persones d'origen divers i que no el parlen habitualment, per tal que se'l facin seu i així esdevingui una eina de cohesió i d'interacció social, com a model de referència de la interculturalitat, a partir del foment de la diversitat lingüística i cultural.
  • Promoure que el teixit associatiu de les entitats dels diferents barris donin importància a l'ús social del català com a llengua d'oportunitats i de participació ciutadana i se'l facin seu.
  • Conscienciar els infants i els joves que la llengua catalana, a més de ser la llengua pròpia de Catalunya, és una eina de creixement personal i laboral.

Eixos

Infants

En l'àmbit educatiu treballarem perquè el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament en tots els nivells de la primària, com també el vehicle d'expressió normal de les activitats administratives i de relació de tots els centres, tant les internes com les externes. Així, farem un seguiment perquè l'alumnat sigui capaç d'expressar-se plenament en català, que sigui un usuari competent i autònom. És per aquest motiu que l'entitat té una oferta d'activitats i projectes per fer de la llengua catalana una eina de cohesió social i per promoure l'ús social en català, és a dir, que a part de l'àmbit estrictament acadèmic, sigui un instrument habitual en contextos lúdics i que serveixi de llengua de relació entre els infants, per exemple: tallers de diversitat lingüística, contacontes, ludoteca infantil, dinamització lingüística en l'esport, que ja s'han aplicat en altres projectes amb resultats molts positius.

Joves

Per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de factor de cohesió social, és vital desenvolupar estratègies educatives d'immersió lingüística que n'assegurin l'ús natural com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. Segons l'article 15 de la Llei d'Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol pel que fa als programes d'immersió lingüística, el català ha de ser la llengua de referència i mantenir la funció de cohesió social, però aquest marc legal tan favorable al català no es tradueix en ús social de la llengua en la franja dels joves, tal com revela l'estudi als patis de centres educatius de zones urbanes de Catalunya. Justament els tres municipis del Baix Besòs previstos en aquest projecte han entrat en l'anàlisi, i d'acord amb les dades extretes, es pot veure que l'ús del català en els patis de les escoles i instituts de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs és pràcticament inexistent. Per aquesta franja d'edat desenvoluparem tallers com ara: d'hàbits alimentaris, de rap, de mems, de glosa, de teatre, de xarxes socials i de reforç lingüístic.

Adults

En aquesta franja d'edat, l'actuació consisteix en la difusió de diverses idees al voltant del paper de la llengua catalana com a eina de cohesió social. Així, posem a disposició gran part de les idees que han anat bastint la nostra trajectòria i que creiem que són del tot pertinents per convèncer de la utilitat de la llengua catalana en la societat en què vivim. L'aprenentatge de la llengua de l'indret on es va a viure i a treballar és un factor, entre d'altres, que contribueix a l'autonomia de les persones immigrades, que les fa més capaces de participar en condicions d'igualtat a la societat d'acollida i que, per tant, esdevé indispensable com a element de desenvolupament personal i d'inclusió i cohesió socials.

Les activitats que proposem són les següents: xerrada de sensibilització lingüística, tallers de català útil per a famílies en l'entorn escolar, taller d'acompanyament lingüístic i taller de recerca de feina, entre altres.

Gent Gran

Tenim present que moltes persones que es troben en l'edat de jubilació que viuen en els municipis en què volem fer l'actuació van establir-se a Catalunya durant la migració dels anys seixanta en endavant, en temps del franquisme. Majoritàriament, i donades les circumstàncies històriques, aquestes persones no han acabat d'interactuar amb la llengua catalana, per molts motius, però cal tenir present que en el moment que van arribar el català era prohibit, per la qual cosa, d'entrada, no el van poder incorporar de seguida.

La nostra entitat creu que el fet de dominar també el català els pot ajudar en molts aspectes, però en el cas de la gent gran podem afirmar que és una manera de guanyar salut, atès que diversos estudis han demostrat l'efecte del bilingüisme  en el manteniment del funcionament cognitiu i el retard en l'aparença de símptomes de demència en la vellesa. Els bilingües van mostrar símptomes de demència quatre anys més tard que els monolingües. El mapa d'activitats que proposem per a la gent gran són les següents: tertúlies lingüístiques, sortides culturals i tallers d'hàbits saludables intergeneracionals.

Vols contribuir al Pla d'Actuació Lingüística Integral de l'Eix Besòs? Col·labora amb nosaltres com a voluntari.
Fes-te'n voluntari