Empresa i consum

L'objectiu dins d'aquest àmbit és aconseguir la plena normalització del català en el món socioeconòmic. Incideix especialment en les relacions de consum com la imatge externa i els serveis que ofereixen les empreses als usuaris i als consumidors. S'actua, de manera preferent, en l'atenció oral i escrita, la publicitat, els catàlegs i els fullets de distribució, l'etiquetatge, les instruccions i els manuals de productes i serveis, la retolació i la cartelleria, la megafonia, els webs, els productes tecnològics, aplicacions, telèfons intel·ligents, els contractes i altres documents semblants, les llistes de preus en bars i establiments de restauració i el paisatge lingüístic davant del client.

Línies de treball

Atenció a empreses i consumidors

Objectiu: Atendre els consumidors que tinguin queixes i consultes en les seves relacions amb les empreses. Donar-los suport, informar-los del drets lingüístics que tenen i assessorar-los sobre com orientar la seva acció per fer-los valdre.

Oferta lingüística en català

Objectiu: Equiparar la presència del català en l'àmbit socioeconòmic al de la resta de llengües comparables amb un pes similar econòmicament. Sensibilitzar els consumidors del potencial demogràfic i econòmic de la comunitat catalanoparlant. Incidir en els usos en l'etiquetatge i instruccions dels productes per garantir uns usos lingüístics plens en català. Garantir l'oferta en català en els nous productes tecnològics per situar-la al nivell d'altres llengües comparables amb un pes similar econòmicament.

Impuls des del sector públic

Objectiu: Instar les administracions a aplicar, desenvolupar o donar compliment de la legislació en matèria lingüística i a dur a terme iniciatives legislatives que permetin normalitzar la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic. Instar-les també a aplicar la normativa que els afecta a l'hora de contractar empreses o pel que fa a les empreses públiques pròpies.

Normativa lingüística impositiva

Objectiu: Denunciar la incidència legal i impositiva del castellà al món de l'empresa i damunt les persones consumidores en relació amb les obligacions que afecten el català. Oferir dades comparades amb la situació d'altres llengües en el context internacional.

Informació a empresaris i comerciants

Objectiu: Sensibilitzar les empreses i comerciants sobre la legislació en matèria lingüística i les bones pràctiques en cada àmbit de relació amb el consumidor  perquè introdueixin la llengua catalana en els criteris bàsics d'actuació i d'aplicació de la llei.

Sensibilització dels consumidors

Objectiu: Estendre entre els consumidors els valors d'un consum responsable i sostenible, bo i posant l'accent en els aspectes lingüístics. Informar-los sobre el greuge que pateixen i la situació legal que els empara perquè coneguin llurs drets i els exerceixin.

Què hem fet?

Vegeu la memòria d'activitats anual de la Plataforma per la Llengua: